Tìm tất cả các giá trị thực của tham số \(m\) để cặp phương trình sau tương đương:

\(m{x^2} - 2\left( {m - 1} \right)x + m - 2 = 0\) \(\left( 1 \right)\) và \(\left( {m - 2} \right){x^2} - 3x + {m^2} - 15 = 0\) \(\left( 2 \right)\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook