Tìm tọa độ điểm \(B\) thuộc \(\left( \Delta \right)\) sao cho \(AB\) vuông góc với \(\left( \Delta \right)\).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook