Tìm $\underset{x\to 1}{\mathop{\lim }}\,\frac{\sqrt{x+3}-2}{x-1}$ .

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook