\(x \times 3 =" /> \(x \times 3 =" />

\(x \times 3 = 12\). Giá trị của $x$ là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook