\(x \times 4 - 17 = 33:3\) Giá trị của $x$ là:" /> \(x \times 4 - 17 = 33:3\) Giá trị củ ..." /> \(x \times 4 - 17 = 33:3\) Giá trị của $x$ là:" />

\(x \times 4 - 17 = 33:3\)

Giá trị của $x$ là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook