Tính chất nào dưới đây là tính chất đặc trưng của khí hiđro sunfua ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook