Tính chu kì bán rã \(T\) của một chất phóng xạ, cho biết tại thời điểm \({t_1}\), tỉ số giữa hạt con và hạt mẹ là \(7\), tại thời điểm \({t_2}\) sau \({t_1}\) \(414\) ngày thì tỉ số đó là \(63\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook