Tính đạo hàm của hàm số \(y = {\log _2}\left| {5x + 1} \right|\).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook