Tính: \(\dfrac{6}{{25}}.\dfrac{{ - 15}}{4}\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook