Tính: \(\dfrac{{ - 7}}{4}.\dfrac{{ - 3}}{5}\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook