Tính diện tích hình bình hành \(ABCD\) biết \(AD = 12cm;DC = 15cm;\angle ADC = {70^0}\).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook