Tính độ dài $DE$ , biết $BC = 30cm,AM = 10cm$ .

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook