Tính giá trị của biểu thức \({3^2}{.5^{2 + 2\sqrt 2 }}:{25^{\left( {1 + \sqrt 2 } \right)}}\) có kết quả là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook