Tính giá trị của biểu thức \(A = \dfrac{{\sqrt x }}{{\sqrt x + 1}}\) khi \(x = 25.\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook