Tính giá trị của biểu thức \(A\) khi \(a = 16\).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook