Tính giá trị của biểu thức \(C = \dfrac{{2{x^2} - 3xy + {y^2}}}{{2x + y}}\) tại \(x = \dfrac{1}{2};y = 1.\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook