Tính giá trị của biểu thức $P = \left( {1 - 2\cos 2\alpha } \right)\left( {2 + 3\cos 2\alpha } \right)$ biết $\sin \alpha = \dfrac{2}{3}$.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook