Tính giá trị của biểu thức \(P = {\left( {2\sqrt 6 - 5} \right)^{2020}}{\left( {2\sqrt 6 + 5} \right)^{2021}}\).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook