Tính giá trị của \(\left( {5{x^2} + 1} \right)\left( {2x - 8} \right)\) biết \(\dfrac{1}{2}x + 15 = 17\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook