Tính giới hạn $L=\underset{x\to 3}{\mathop{\lim }}\,\frac{x-3}{x+3}$ .

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook