Tính hợp lý biểu thức \(F = \dfrac{{ - 4}}{{12}} + \dfrac{{18}}{{45}} + \dfrac{{ - 6}}{9} + \dfrac{{ - 21}}{{35}} + \dfrac{6}{{30}}\) ta được kết quả là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook