Tính $I=\underset{x\to 1}{\mathop{\lim }}\,\frac{2x-\sqrt{x+3}}{{{x}^{2}}-1}$ ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook