Tính \(M\) khi \(x = \dfrac{1}{2}\) .

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook