Tính môđun của số phức \(w = {\left( {1 - i} \right)^2}z\), biết số phức z có môđun bằng m.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook