Tính tổng các nghiệm của phương trình \(\left| {3x + 6} \right| - 2 = 4\), biết phương trình có hai nghiệm phân biệt.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook