Tính \(x,y\) trên hình vẽ, trong đó \(AB{\rm{//}}EF{\rm{//}}GH{\rm{//}}CD\). Hãy chọn câu đúng.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook