Tổng các bình phương các nghiệm của phương trình $\left( {x - 1} \right)\left( {x - 3} \right) + 3\sqrt {{x^2} - 4x + 5} - 2 = 0$ là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook