Tổng các nghiệm của phương trình $4{x^2} - 12x - 5\sqrt {{4x^2} - 12x + 11} + 15 = 0$ bằng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook