Tổng số gạo của ba bao gạo là \(216kg.\) Nếu lấy ra \(\dfrac{1}{4}\) số gạo ở bao thứ nhất, \(\dfrac{4}{7}\) số gạo ở bao thứ hai và \(\dfrac{2}{{17}}\) số gạo ở bao thứ ba thì phần gạo còn lại của ba bao bằng nhau. Tính số gạo ở bao thứ ba.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook