Tổng tất cả các nghiệm nguyên không âm của bất phương trình \({2^{{x^2} - x - 1}}{.3^{{x^2} - x}} \le 18\) bằng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook