Trên dây dẫn kim loại có một dòng điện không đổi chạy qua có cường độ là 1,6 mA, biết điện tích của electron có độ lớn \[1,{{6.10}^{-19}}C.\] Trong 1 phút số lượng electron chuyển qua một tiết diện thẳng là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook