Trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp A, B cùng pha có bước sóng \[\lambda \]. Xét một điểm M thuộc đoạn AB; biết M gần với trung điểm của AB và tại M biên độ của sóng bị triệt tiêu. Hệ thức đúng là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook