Trên \(\mathbb{C}\) phương trình \(\dfrac{2}{{z - 1}} = 1 + i\) có nghiệm là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook