Triều đình Huế kí với Pháp Hiệp ước Giáp Tuất (1874) đã thể hiện điều gì?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook