Trộn 150 ml dung dịch MgCl2 0,5M với 50 ml dung dịch NaCl 1M thì nồng độ ion Cl- trong dung dịch mới là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook