Trong 1 lit dd CH3COOH 0,01M có6,26.1021 phân tử chưa phân li và ion. Độ điện li α của CH3COOH ở nồn ...

Trong 1 lit dd CH3COOH 0,01M có 6,26.1021 phân tử chưa phân li và ion. Độ điện li α của CH3COOH ở nồng độ đó là (biết số Avogađro=6,02.1023)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook