Trong các chất sau: nước, khí cacbonic, khí metan, axit axetic, ancol etylic, canxi cacbonat. Số hợp chất hữu cơ là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook