Trong các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào là đặc trưng nhất đối với cây Hạt trần?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook