Trong các đặc điểm sau đây đặc điểm nào là đặc trưng nhất đối với cây Hạt trần.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook