Trong các hàm số sau có bao nhiêu hàm số có đồ thị nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng: \(y = {x^2} + 1\) ; \(y = {x^5} + {x^3}\) ; \(y = \left| x \right|\) ; \(y = \dfrac{x}{{\sqrt {{x^2} + 1} }}\) ; \(y = {x^3} + {x^2}\) ; \(y = {x^2} - 2\left| x \right| + 3\) ; \(y = \dfrac{{\sqrt {3 - x} + \sqrt {x + 3} }}{{{x^2}}}\).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook