Trong các hàm số sau, hàm số nào tăng trên khoảng $\left( { - 1;0} \right)$?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook