Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào phát biểu đúng? (Trong một nhóm A theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook