Trong các phản ứng dưới đây, phản ứng nào không phải là phản ứng oxi hoá - khử?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook