Trong các phát biểu sau, phát biểu nào không đúng ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook