Trong các phát biểu sau có bao nhiêu phát biểu đúng?

1. Đột biến gen có thể xảy ra ở tất cả các sinh vật

2. Đột biến gen phát sinh trong nguyên phân và di truyền cho thế hệ sau qua sinh sản hữu tính là đột biến giao tử

3. Đột biến xảy ra ở tế bào của lá cây được nhân lên thành mô và biêu hiện ngay ra kiểu hình của cơ thể gọi là thể khám

4. Giá trị của đột biến gen phụ thuộc vào tổ hợp gen và môi trường

5. Phần lớn đột biến ở cấp độ phân tử là có hại vì nó phá vỡ mối quan hệ hài hòa trong kiểu gen và giữa gen với môi trường

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook