Trong các phát biểu sau có bao nhiêu phát biểu đúng?

- Ở sinh vật nhân so gen có vùng mã hóa liên tục

- Ở sinh vật nhân thực số đoạn exon bằng số đoạn intron

- Quá trình nhân đôi ở sinh vật nhân sơ chỉ có 1 đon vị tái bản gồm 2 chạc chữ Y

- Phân tử mARN có chức năng truyền thông tin di truyền từ nhân ra tế bào chất

- rARN chiếm tỉ lệ lớn nhất trong tế bào

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook