Trong các thành phần sau, thứ tự đúng về thành phần hình thành con đường vận chuyển nước, muối khoáng từ lông hút vào mạch gỗ của rễ ?

(1) Lông hút (2) mạch gỗ

(3) khoảng gian bào và các tế bào vỏ

(4) tế bào nội bì (5) trung trụ

(6) tế bào chất các tế bào vỏ

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook