Trong chọn giống người ta ứng dụng di truyền liên kết để lựa chọn nhóm tính trạng di truyền cùng nhau là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook