Trong hiện tượng giao thoa của hai nguồn sóng cùng tần số và cùng pha. Biết \[\lambda \] là bước sóng, \[k\] là số nguyên. Những điểm tại đó biên độ dao động cực tiểu là những điểm mà hiệu đường đi của hai sóng từ hai nguồn truyền tới bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook