Trong khoảng thời gian từ t = 0 đến ${{t}_{1}}=\frac{7}{60}s$ thế năng của một vật dao động điều hòa tăng từ $\frac{1}{128}\ J$ đến cực đại rồi giảm đến giá trị $\frac{1}{64}\ J$. Biết rằng ở thời điểm \[{{t}_{1}}\] thế năng bằng động năng của vật. Cho khối lượng của vật là m = 200g. Biên độ dao động của vật bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook